bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Instytucji

 S T A T U T
Centrum Kultury „KŁOBUK”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
§ 1.
Centrum Kultury „KŁOBUK” w Mikołajkach, zwane dalej CK „KŁOBUK” jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
5. Postanowień niniejszego Statutu.
 
§ 2.
1. CK „KŁOBUK” ma swoją siedzibę w Mikołajkach przy ul. Kolejowej 6.
2. CK „KŁOBUK” działa na terenie miasta i gminy Mikołajki.
3. CK „KŁOBUK” używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem. Może używać pieczęci zawierającej herb miasta.
4. CK „KŁOBUK” jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki pod  poz. Nr 5 prowadzonego przez organizatora oraz posiada osobowość prawną.
5. Nadzór nad CK „KŁOBUK” sprawuje Rada Miejska w Mikołajkach za posrednictwem Burmistrza Miasta Mikołajki.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
 
§ 4.
1. Podstawowym celem CK „KŁOBUK” jest przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
2. Cel, o którym mowa w ust.1 realizowany jest przede wszystkim przez:
a) rozwój i podniesienie poziomu życia kulturalnego mieszkańców gminy,
b) rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych, hobbystycznych i innych służących podniesieniu życia kulturalnego,
c) prowadzenie działalności inicjującej i popularyzującej rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań,
d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska lokalnego,
e) zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej,
f) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
g) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
h) organizowanie szerokiego uczestnictwa w kulturze,
i) gromadzenie i udostępnianie zbiorów galerii sztuki,
j) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
k) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej i artystycznej,
l) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
m) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
n) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
o) popularyzacja książki i czytelnictwa,
p) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w rozwiązywaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych,
q) prowadzenie edukacji nieformalnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
r) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
s) promocja gminy,
t) prowadzenie punktu informacji turystycznej.

§ 5.
CK „KŁOBUK” sprawuje funkcję w zakresie koordynowania i nadzorowania działalności placówek kulturalnych podległych gminie, udziela pomocy organizacyjnej amatorskiemu ruchowi artystycznemu w mieście i gminie oraz może prowadzić świetlice wiejskie.

§ 6.
CK „KŁOBUK” w miarę posiadanych możliwości i zgodnie z zatwierdzonym planem działania na dany rok, na zasadach określonych w odrębnych przepisach może:
1. organizować spektakle, koncerty, dyskoteki, wystawy, odczyty, spotkania literackie, wieczory autorskie itp.,
2. organizować i współorganizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjno-sportowe i turystyczne oraz inne w zakresie złożonych zamówień;
3. prowadzić impresariat artystyczny,
4. prowadzić ogniska artystyczne,
5. realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe itp.),
6. świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne i inne usługi z zakresu kultury,
7. współpracować z regionalną prasą i mediami,
8. prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
9. prowadzić naukę języków obcych,
10. prowadzić aukcje, kwesty i akcje na cele charytatywne,
11. opiekować się dziećmi artystycznie uzdolnionymi,

 
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
 
§ 7.
1.CK „KŁOBUK” w Mikołajkach kieruje Dyrektor.
2.Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Mikołajki.
 
§ 8.
1.W CK „KŁOBUK” zależnie od potrzeb i możliwości tworzy się odpowiednie działy i stanowiska pracy dla działalności podstawowej i obsługi oraz zatrudnia się pracowników
2.Komórki organizacyjne CK „KŁOBUK”, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mikołajki.
3Zadania, organizację oraz szczególny zakres działalności biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora CK „KŁOBUK”.
  
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA I FINANSOWANIE.
 
§ 9.
1.CK „KŁOBUK” może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
2.Środki pieniężne wypracowane z działalności gospodarczej przekazywane są na realizację zadań statutowych.
 
§ 10.
Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie CK „KŁOBUK” pochodzą z:
1. rocznej dotacji z budżetu gminy,
2. wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności,
3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prywatnych,
4. innych źródeł.

§ 11.
1. CK „KŁOBUK” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3. CK „Kłobuk” posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzi środki finansowe do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ V
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 
§ 12.
1.Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2.Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.
3.Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem Dyrektor przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 
§ 13.
Przekształcenie CK „KŁOBUK” w inną instytucję, połączenie z inną placówką kulturalną może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z wcześniejszym podaniem do publicznej wiadomości – na trzy miesiące przed jej podjęciem.
 
§ 14.
CK „KŁOBUK” może ulec likwidacji na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.

§ 15.
O zamiarze i przyczynach likwidacji należy podać do publicznej wiadomości co najmniej na sześć miesięcy przed podjęciem uchwały.
 
§ 16.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.Opublikował: Jarosław Puszko
Publikacja dnia: 11.01.2017
Podpisał: Jarosław Puszko
Dokument z dnia: 11.01.2017
Dokument oglądany razy: 143